Cornelis Groenevelt

Mannelijk vóór 1680 - • Naam Cornelis Groenevelt 
  Roepnaam Cornelis Gijsbertsz 
  Geboren vóór 1680 
  Geslacht Mannelijk 
  _NEW 19 aug 2013 
  Referentienummer BX 
  Recordnummer 160918 
  Overleden Reeuwijk (?) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Aantekeningen 
  • Van de website www.groeneveld.pg1.nl (van Pieter Groeneveld):

   In 1721 liet Cornelis Gijsbertszoon Groenevelt door schout Vincent van Eijck in Reeuwijk een akte opmaken voor een lening met een woning als onderpand. Eigenlijk dus een 18de eeuwse versie van een hypothecaire lening. De tekst van de akte luidt als volgt:

   Wij, Vincent van Eijck, schout, Joris Janszoon Schuijl ende Jacob Huijbertszoon van der Laen, schepenen in den Ambachte van Reeuwijck, oirconde ende kennen dat op h.yden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest Cornelis Gijsbertszoon Groenevelt onsen inwoonder. Ende bekende wel ende deuchdelyck schuldich te wesen aen ende ten behoeve van Gerrit Centen Palesteijn mede onsen inwoonder ofte desselfe actie verkrijgende de somme van twaalf gulden des jaers goede losrenten ende dat omme de somme van driehondert gulden hooftsoms. Ende hij comparant beloofde die voorschrevene twaalf gulden alle jaren te sullen betalen op op den twintichsten februarii precys sonder eenich langer dilay uytstel ofte vertreck. Ende dat in goeden ganghbaren ende jonghst geparmitteerden gelde sonder eenige kortinge daer aen te mogen doen uytgeen derhande oirsaecken hoe die oock genoemt souden mogen wesen, ‘t zy van 100! 200! 1000! minder ofte meer der penningen egeene uytgesondert alsmeede gestelt ofte diegene de welcke daer opgestelt soude mogen werden niet tegenstaende eenige placcaten ofte ordonnantien de senter contrarie altsamen ze…chierende mette clausule deroyatoir derselver Ende sal het eerste jaer renten uyt krachte deses ommegecomen ende verschenen wesen opden 20e februarii des toecomenden jaers zeventien tweëntwintig Ende soo voorts van jare tot jare daer aenvolgende geduerende soo lange tot dat hij comparant voorschrevene hooftsomme wederom opgeleyt ende gerestitueert sal hebben ‘t welck hij comparant niet eerder sal mogen doen dan na de expiratie van drie jaren midts ‘t eenemael ofte altefens opbrengende in hooftsomme driehondert gulden. Volgende bij de lossinge sooveel intrest als alsdan verschenen sal wesen. Ende hij comparant heeft de voorschrevene renten ende hooftsomme van dien specialyck verseeckert ende geassigneert op een huys, schuer en erve mette bepotinge ende beplantinge daer opstaende aert ende nagelvast, daer aenclevende alsmede hetgene daer noch op getimmert sal werden, staende ende gelegen ophet block Schravenbrouck onder Reeuwijck voorsschreven streckende ten westen uytte gemeene gravenwateringe oft oostwaarts op ter halversloots vant landt van Jan Dirckszoon van Claveren toe belent ten noorden Albert Janszoon van Dalen, ten zuyden den voornoemde van Claveren. Voorts daer vooren verbonden sijn comparants persoon ende generalijck alle sijne goederen, roerende ende onroerende presente ende toecomende, egeene uytgesondert, stellende ende submitterende alle deselve ten verbande ende bedwangh van allen rechten ende rechteren. Ende specialyck den edele Hove van Hollandt mette kosten daeromme gedaen. Alles sonder bedroch. Ten oirconde desen hebbe ick, schout voorschreven, ten verlij ende overgeven van den comparant mijne opene zegel beneden aen desen brief gehangen ende benevens de voorschreven schepenen soo ten prothocolle als onder de plijcke deses onderteyckent opden 22ste februarii 1721

   [Ondertekening:]

   V van Eijck

   Joris Janszoon Schuijl

   ‘t werck van Jacob Huijbertszoon van der Laen

   [In de marge staat de aantekening:]

   den 30 mey 1743 door de preferentie getermineerd, saldo voldaan de 7 mey 1743
  Persoon-ID I160918  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 3 jan 2018 

  Vader Gijs Groeneveld,   geb. vóór 1660 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Gijsberdina 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1401099336  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Lijsbeth Storm,   ovl. vóór apr 1701, Reeuwijk (?) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
   1. Gijsbert Groenevelt,   geb. ca. 1697, Reeuwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [geboorte]
   2. Jan Groenevelt,   geb. ca. 1699, Reeuwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [geboorte]
  Gezins-ID F1376891247  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Aeltje Keijser,   ovl. na 24 sep 1703, Reeuwijk (?) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijkstoestemming 23 apr 1701  Reeuwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 16 mei 1701  Reeuwijk (Randenburg) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • DTB Reeuwijk
   nr. 5, p. 22 en nr. G1, p. 7
  Kinderen 
   1. Leonardus Groenevelt,   ged. 29 mrt 1702, Reeuwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [geboorte]
   2. Leonardus Groenevelt,   ged. 24 sep 1703, Reeuwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [geboorte]
  Gezins-ID F1376891248  Gezinsblad  |  Familiekaart