Barent Vergunst

Mannelijk 1736 - Ja, datum echter onbekend  (~ 38 jaar) • Naam Barent Vergunst 
  Roepnaam Barend Daniëls 
  Doop (CHR) 21 okt 1736  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 22, folio 408:
   doop: 21-10-1736
   kind: Barent
   vader: Daniel Barentsz Vergunst
   moeder: Barbara Jans Stortenbeker
   getuige: Barent Danielsz Vergunst
   getuige: Maertje Jans Molenaar
  Geslacht Mannelijk 
  FACT 1761 
  armmeester van de Grote Huisarmen van Alphen 
  FACT van 1765 
  Weledelgeboren Man van Rijnland 
  FACT 1773 
  schepen van Alphen 
  Beroep pannenbakker 
  Recordnummer 19845 
  Overlijden Ja, datum echter onbekend 
  Begraven 7 sep 1775  Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800
   inventarisnummer 3
   bladzijde 51
   datum 07-09-1775
   naam Barend Vergunst begraven op 07-09-1775
   bron gaarder
   aangever Jan Vergunst (broer)
   bedrag 30 gulden
  Aantekeningen 
  • In augustus 1767 kochten Barend en zijn broer Daniël Vergunst voor ƒ 16.000,- het van ouds adelijk Huis, genaamd Beerendrecht, gelegen aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen in de Kortsteekter polder. Zij waren de laatste eigenaars van het Huis. Ze zijn blijkbaar tot aankoop overgegaan om zaken met de grond te doen; ze hadden hun zinnen niet zo zeer gezet op het slecht onderhouden buitenhuis, maar op de rijke ondergrond. Zij kwamen 10 oktober 1767 overeen, dat Barend voor gezamenlijke rekening de leenen zoude verheffen, hetgeen 28 oktober 1767 geschiedde. Bij Barend's overlijden in september 1775 ontstonden echter moeilijkheden. Op de een of andere wijze moet Barend ook eigenaar van Daniëls aandeel zijn geworden en heeft vervolgens bij testament het geheel vermaakt aan zijn vrouw. "Zijn weduwe kon echter de beleening niet erlangen, daar haar man geen octrooi had gevraagd om te testeeren, zoodat zijne eenige dochter (Barbara) naar leenrecht zijne erfgename was. Daniël Vergunst werd intusschen kort voor 1 september 1776 door koop van Barends weduwe eigenaar".
   De verkoop van 1767 is voor dit huis Beerendrecht noodlottig geweest: het huis werd geslecht, de bomen gerooid en de grond grotendeels afgekleid voor de dakpannen- en steenbakkerij. Ook als leen hield Berendrecht op te bestaan. Bij resolutie van de Ridderschap dd. 3 juli 1778 werd goedgekeurd dat dit leen van de leenplicht zou worden ontslagen tegen opdracht van 18 morgen land, eveneens in de Corsteekter polder onder Aarlanderveen gelegen, waarmede Daniël Vergunst in 1780 inderdaad werd beleend.
   Bron: Leids Jaarboekje 1913, artikel W.A. Beelaerts "Bijdrage voor de geschiedenis van het huis Berendrecht onder Aarlanderveen en deszelfs bezitters".

   Het huis Berendrecht werd in 1646 gebouwd door Franck van der Meer uit het adelijke geslacht van Berendrecht. Het in classicistische trant gebouwde huis van drie bouwlagen stond op een omgracht terrein, dat via een brug en een poort toegankelijk was. De omgrachting, de ommuurde cour met torenachtige hoekpaviljoens en de traptorens aan weerszijden van het huis benadrukten de adelijke status van het huis.
   Op het terrein van de voormalige betonfabriek "van Dijk" te Alphen aan den Rijn zijn resten blootgelegd van het bovengenoemde huis Berendrecht. De plaats waar het huis stond is goed te onderscheiden. De gracht is deels in het zicht gebracht en de poort met de fraai gerestaureerde wapensteen van Beerendrecht keerde op de historische plaats terug   Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Oudshoorn 1748-1754
   inventarisnummer 20
   bladzijde 241v
   datum 18-01-1753
   inhoud Arij Jansz Stortenbeeker en Gijsbert Vergunst als voogden over de minderjarige erfgenamen van Barbara Stortenbeeker, weduwe van Daniel Vergunst, verkopen aan Barend Vergunst de helft van land in de Grote polder, de eerste partij te
   verongelden voor 2 morgen 4 hond, strekkende uit de Aar tot Aalbert Wervelman c.s., belend ten zuiden Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten noorden de volgende partij; nog 2 morgen land, strekkende uit de Aar tot Gerbert Honkoop, belend ten
   zuiden de vorige partij en ten noorden Jan Willemsz Outshoorn. Koopsom 1.314 gulden.

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 60
   datum 19-03-1761
   inhoud Cornelis Rietveld, Cornelis Meerburg, Tobias van Kampen, diaken, Jacobus de Blom, Barend Daniël Vergunst, Willem Slobben, armmeesteren van de Grote Huisarmen van Alphen, verkopen aan Maarten Pieter Meurs een uiterdijk in de Steekt,
   strekkend van de Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger, ten westen Jan Clase Verwoert. Koopsom 5 gulden.

   protocollen Zwammerdam 1760-1778
   inventarisnummer 29
   bladzijde 31
   datum 01-11-1762
   inhoud Adrianus Vermeule, getrouwd met Marijtje van Heusden, mede met procuratie van Neeltje van Heusden, volgens akte voor notaris Daniël van Beeke d.d. 07-01-1756, en voor Cornelis van der Meulen, getrouwd met Catharina van Heusden, wonend te
   's-Gravenhage, allen als kinderen van Gijsbert van Heusden, verkopen aan Gerrit Teijssen, wonend te Oudshoorn, een huis en erf met houtzaagmolen, genaamd "den Palmboom", met loodsen, schuren, schuitenhuis, viskaren, balkhavens, knechtsbehuizing
   etc., stekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de wijk van de weduwe Kaasenbrood en ten westen de Remonstrantse kerk; nog een huis en erf met twee woningen, gelegen als het vorige, belend ten oosten Jan Pellen en ten
   westen de weduwe Caasenbrood, jongste eigendomsbrief van 20-02-1734, waar nu in wonen Gerard Taat en Lijsbeth Vuijk; nog een tweede molen, zijnde een achtkanten houtzaagmolen, gebouwd in 1740, genaamd "den Akkerboom", aan de Hoge Rijndijk dicht
   bij het dorp Zwammerdam, met huis, knechtswoning, stalling en wagenhuis, mede een schuur van twee verdiepingen, een extra ordinaire schuur, een ruime houttuin met erven en eiken houten wallen, belast met 6 gulden jaarlijkse erfpacht aan Barend
   Vergunst en Gijsbert en Jacob Romeijn volgens brief van 28-10-1738 gepasseerd door Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs, beiden wonend onder Alphen, als voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst, die woonde te Aarlanderveen,
   volgens testament van 24-09-1756 te Aarlanderveen. De molen belast met 5 gulden per jaar windgeld. Koopsom 6000 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1765-1766
   inventarisnummer 19
   bladzijde 229
   datum 07-05-1766
   inhoud Marten Waltman met procuratie van Dirk Cornelis van der Staal, burgemeester en raad in de vroedschap van Rotterdam, verkoopt aan Barend en Daniel Danielsz Vergunst te Aarlanderveen een perceel wei- of hooiland in de Kortsteekterpolder, verongeld voor 6 morgen 500 roeden, strekkend van de werf van de zaagmolen van Jan van der Helm (nu trasmolen toekomend Dirk Ambagtsheer) tot Jacob van den Berg, belend ten zuiden de Molenvliet en ten noorden de erfgenamen van Janna Bakker,
   weduwe van Reijnier Uijlenburg. Koopsom 4.270 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1766-1771
   inventarisnummer 20
   bladzijde 39
   datum 21-08-1767
   inhoud Jan van der Snoek, notaris te Boskoop, gemachtigde van Andries Benezet, die gemachtigde was Melchior Muller, verkoopt aan Barend Danielsz Vergunst en Daniel Danielsz Vergunst, beiden te Aarlanderveen, het adellijk huis "Berendrecht" met huismanswoning en land, verongeld voor 20 morgen 46 roeden aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen in de Kortsteekterpolder, strekkend van het jaagpad tot in de wetering, belend ten oosten de kopers en ten westen Cornelis Willemsz Rhijnsburger. Met een rechtsgeleerd advies van 17-06-1672 en een contract van 02-07-1742 tussen Cornelis van Aarssen, heer van Voshol en Aarlanderveen en Johan Sebastiaan IJpelaar heer van Vileers en Berendrecht. De kopers betalen "tot een recognitie" aan de Abdij van Rijnsburg jaarlijks een bedrag van 30 gulden en aan het gasthuis te Leiden 9 gulden 5 stuivers per jaar. Nog een perceel land in de Kortsteekterpolder, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend van genoemde wetering tot in de Noordsloot, belend ten oosten en westen "zelfs"; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 2 hond 66 roeden, strekkend uit de Noordsloot tot "hun zelfs", belend ten oosten Cornelis Willemsz Rhijnsburger en ten westen het volgende perceel; nog een stuk wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 2 morgen 4 hond 57 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten hetvoorgaande en ten westen het volgende perceel; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, groot 4 morgen 1 hond 5 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten het vorige perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 4 hond 5 roeden, strekkend van "hun zelfs" tot Cornelis Willemsz Rijnsburger, belend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten westen het volgende perceel; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 3 hond 98 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten het vorige perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger. Koopsom 16.000 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 231v
   datum 08-07-1771
   inhoud Barend en Daniel Vergunst Danielsz, pannenbakkers, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkopen aan Cornelis Cornelisz Blom, wonende te Alphen, 3 morgen land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de ambachtsheer van Alphen en Dirk Vonk, ten westen Gerrit Jansz Kraan. Koopsom 550 gulden. Schuldbrief groot 450 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 235
   datum 08-07-1771
   inhoud Barend Vergunst Dz en Barend Vergunst Gz, de eerste wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, de ander in Alphen, verkopen aan Jan Vergunst te Oudshoorn en Klaas Arijsz Stortenbeker, wonende te Alphen, 2/3 deel van 2 morgen land, waarvan Jan
   voornoemd het overige 1/3 deel bezit, liggende in de Steekt in de landerijen van Egbert Belt, belend ten noorden Jan Belt, ten zuiden de Toegang. Koopsom 300 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 284
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Willem Kalkoven, wonende te Oudshoorn, een bouwhuis, berg, schuur, zomerhuis en erf, groot
   225 roeden, in Alpherhoorn, strekkend uit de Rijn tot de volgende 3 morgen land, belend ten westen de verkopers, ten oosten Gerrit Kraan. Nog 3 morgen in de polder achter de Kerk, strekkend van voornoemd huis tot de Piswetering, belend ten oosten en westen de verkopers. Koopsom 2.200 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 287
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Jacob Pietersz van der Mark, steenbakker te Alphen, 7 morgen land in de polder achter de Kerk, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Piswetering, belend ten westen Abraham Terborg en de koper, ten oosten de verkopers. Hierbij inbegrepen is "zeker houtbosje" buitendijks strekkend van Cornelis Verhagen tot Willem Kalkoven.
   Koopsom 2.802 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 290v
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Arij Jansz Stortenbeker, wonende te Alphen, 3 morgen land in de polder achter de Kerk, met
   "zeker houtbosje" buitendijks, strekkend uit de Rijn over de Hoge Rijndijk tot in de Piswetering, belend ten oosten en westen de verkopers, mede Pieter Maartensz Meurs en Pieter, baron van Rheede van Oudshoorn. Koopsom 1.200 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 294
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Pieter Maartensz Meurs, pannenbakker te Alphen, 3 morgen land in de polder achter de Kerk,
   strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van de Koper, belend ten oosten de koper, ten westen de verkopers. Koopsom 1.500 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 297
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Cornelis Blom junior, wonende te Alphen, 2¢ morgen land in het Rietveld, strekkend van de
   Nieuwedijk tot de weduwe Bos, belend ten oosten en westen de voornoemde weduwe. Koopsom 500 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 302v
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Cornelis Blom junior, wonende te Alphen, 3 morgen land in het Rietveld, strekkend van de
   Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Dirk Meesters Jz. en de koper, ten westen Dirk van Burik. Koopsom 600 gulden. Schuldbrief ten laste van Cornelis Blom junior, betreffende zijn aankopen, groot 1.100 gulden, geroijeerd 02-06-1781.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 131
   datum 07-07-1772
   inhoud Anthonij Kesselring te Alphen en Jan Lipsius te Aarlanderveen verkopen aan Barend en Daniel Vergunst te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn een huis, erf en paardenstal aan de Lage Zijde van de Rijn bij de trasmolen, kohiernr. 287, strekkend van de Lage Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden de weduwe van Klaas van Blokland c.s. en ten noorden Dirk en Baltus Ambagtsheer. Deels verhuurd aan Hannes Tiebout, de huur hiervan toekomend de koper. Koopsom 228 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 329
   datum 02-12-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Martinus Domsma, maar door overlijden nu aan zijn weduwe Geertruid Blok, erfgename volgens
   testament voor Albertus Jolle Vermeer, notaris te Amsterdam, d.d. 13-05-1762, twee huizen en erven, nrs. 233 en 234, in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Hereweg tot de Rijn, belend ten noorden Jan van der Wilt, ten zuiden het Kanaal.
   Koopsom 5.000 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 272v
   datum 12-09-1774
   inhoud Voor Jan van der End, notaris te Alphen, compareerde Jan van Dobben, wonend aan de Aardijk onder Aarlanderveen. Hij machtigt Cornelis Walravers te Mijdrecht, om van Barend Vergunst, Daniel Vergunst en Gijsbert Kop, allen te Aarlanderveen, te ontvangen een bedrag van 525 gulden als koop voor een huis en erf te Aarlanderveen in de Kortsteekterpolder, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 290v
   datum 27-10-1774
   inhoud Cornelis Walraven met procuratie d.d. 12-09-1774 van Jan van Dobben, weduwnaar en erfgenaam van Ariaantje Cornelisdr van Veen, volgens testament van 22-02-1734 voor notaris Cornelis van Alphen, wonend aan de Lage Zijde van de Rijn onder
   Aarlanderveen, Ariaantje was enige dochter van Marijtje Jacobsdr Kop en Cornelis van Veen, blijkens testament van 02-09-1728 voor Cornelis van Schellingerhout, notaris te Woubrugge, verkoopt aan Barend en Daniel Vergunst en Gijsbert Kop een huis en kaagberg met erf, mede een boomgaard met hooiberg aan de Aardijk, kohiernr. 383, groot 140 roeden, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, bbelend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn. Koopsom 525 gulden.
  Persoon-ID I19845  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 27 aug 2015 

  Vader Daniël Vergunst,   ged. 10 feb 1704, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 43 jaar) 
  Moeder Barbara Stortebeker,   ged. 10 nov 1707, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) 
  Huwelijk 18 dec 1735  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F8075  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Maria van der Weele,   ged. 20 aug 1730, Wassenaar Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. na 1792, Haarlem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 63 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 27 apr 1758  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Kinderen 
   1. Vergunst,   geb. 1 mei 1759, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 1 mei 1759, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 0 jaar)
   2. Daniël Vergunst,   ged. 22 jun 1760, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 6 jaar)
   3. Maria Vergunst,   ged. 25 apr 1762, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   4. Adrianus Vergunst,   ged. 27 nov 1763, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 2 jaar)
   5. Barbara Vergunst,   ged. 8 apr 1765, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 21 mei 1843, Haarlem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 78 jaar)
   6. Daniël Vergunst,   ged. 27 jul 1766, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   7. Maria Vergunst,   geb. 21 jan 1768   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 1 jaar)
   8. Daniël Vergunst,   geb. 30 mei 1770   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   9. Adriana Vergunst,   geb. 3 jul 1773, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
  Gezins-ID F8088  Gezinsblad  |  Familiekaart