Amelia Gruiters

Vrouwelijk 1846 - 1904  (58 jaar) • Naam Amelia Gruiters 
  Geboren 25 apr 1846  Gorinchem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Nationaal Archief:

   Kind
   Amelia Gruiters
   Geboortedatum
   25-04-1846
   Geboorteplaats
   Gorinchem
   Geslacht
   Vrouw
   Vader
   Cornelis Gruiters
   Moeder
   Christina Voskamp

   Gebeurtenis
   Geboorte
   Datum
   25-04-1846
   Gebeurtenisplaats
   Gorinchem
   Documenttype
   BS Geboorte
   Erfgoedinstelling
   Nationaal Archief
   Plaats instelling
   Den Haag
   Collectiegebied
   Zuid-Holland
   Aktenummer
   90
   Registratiedatum
   25-04-1846
   Akteplaats
   Gorinchem
   Opmerking
   Tweeling
   Aktesoort
   Geboorteakte
  Geslacht Vrouwelijk 
  Recordnummer 359759 
  Overleden 24 nov 1904  Gelderingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Historisch Centrum Overijssel:

   Overledene
   Amelia Gruiters
   Geboorteplaats
   Gorinchem
   Geslacht
   Vrouw
   Leeftijd
   58
   Vader
   Cornelis Gruiters
   Moeder
   Christina Voskam
   Partner
   Nicolaas van den Arend

   Gebeurtenis
   Overlijden
   Datum
   24-11-1904
   Gebeurtenisplaats
   Gelderingen (Steenwijkerwold)
   Documenttype
   BS Overlijden
   Erfgoedinstelling
   Historisch Centrum Overijssel
   Plaats instelling
   Zwolle
   Collectiegebied
   Overijssel
   Archief
   0123
   Registratienummer
   11978
   Aktenummer
   115
   Registratiedatum
   24-11-1904
   Akteplaats
   Steenwijkerwold
   Collectie
   Steenwijkerwold, registers van overlijdens
  Aantekeningen 
  • Zij erft van haar in 1900 overleden echtgenoot het pand Van Leeuwenhoeksingel 38 te Delft. Zij laat het in 1902 veilen.

   Notaris W. E. van Berckel stelt in akte 377 van het jaar 1902 een verslag op:

   Openbare Veiling van Vast Goed.
   Heden den derden November negentienhonderd twee, des namiddags zes ure, in het Venduhuis der Notarissen aan de Voorstraat te Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verscheen voor mij Willem Emilius van Berckel, Notaris, residerende te Delft, de Heer Jean Paul Francois Marie Corbey, candidaat-notaris wonende te Delft, handelende ten deze als lasthebber van:
   1. Mejuffrouw Amelia Gruiters, weduwe van den Heer Nicolaas van der Arend, particuliere wonende te Hof van Delft,

   Voorts nog 2 personen.

   krachtens mondelinge volmacht.
   Die verklaarde te willen overgaan tot de openbare verkooping van de hierna te vermelden onroerende goederen, en daartoe op heden de openbare veiling en op den tienden November aanstaande den openbaren afslag te doen plaats hebben, zulks volgens de gedane bekendmakingen.
   Beschrijving der te verkoopen Goederen.
   Perceel een. Een heerenhuis en erf met tuin aan den van Leeuwenhoeksingel gemerkt 38 te Delft, kadastraal bekend sectie A nummer 4034, groot een are een centiare. Verhuurd voor acht en twintig gulden zestien cents per maand, tot den eerste Maart negentienhonderd vier. Aangeslagen in de grondbelasting over het loopend jaar voor vijf en twintig gulden een en dertig cents.

   Voorts nog 4 percelen.

   Eigendomsbewijzen.
   Perceel een is het eigendom van Mejuffrouw Amelia Gruiters weduwe van den Heer Nicolaas van der Arend, voornoemd, en werd door haar verkregen de helft krachtens huwelijksgemeenschap met haren genoemden echtgenoot, en de overige helft bij erfenis van denzelfden, krachtens diens testament dat den veertienden October achttienhonderdzeventig voor den Notaris Groshans te Rotterdam is verleden. Het was door nu wijlen den Heer Nicolaas van der Arend voornoemd gekocht bij acte den eersten Mei achttienhonderd zeven en negentig voor mij, Notaris verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten Hypotheekkantore te 's Gravenhage den achtsten Mei opvolgend in deel 992, nummer 53.

   Voorts de andere 4 percelen.

   Voorwaarden der verkoop.
   De comparant verklaarde, dat de veiling en verkooping zullen plaats hebben onder de volgende bedingen en bepalingen:

   Volgen 2 gebruikelijke algemene bepalingen.

   3. De koopers kunnen de goederen aanvaarden, perceel een op den eersten December aanstaande na de betaling van den koopprijs daarvan en de overige percelen terstond na de toewijzing; maar alle perceelen echter onder verplichting om de daarvan bestaande verhuringen gestand te doen. De koopers zullen ten aanzien dier verhuringen treden in alle rechten en gehouden zijn na te komen alle verplichtingen van de tegenwoordige eigenaars als verhuurders der goederen. Het recht tot het vorderen van vroeger verschenen doch bij de aanvaarding nog niet betaalde huurprijzen blijft aan de tegenwoordige eigenaars toebehoren.
   De kosten van en de zorg voor de aanzegging dezer overdracht aan de huurders is ten laste van de koopers.

   Volgen nog 6 algemene bepalingen.

   Na voorlezing van het voorschrevene aan de opgekopemen gegadigden is tot de openbare veiling overgegaan.
   De percelen werden na inzet en opbieding in het openbaar hoogst in bod gebracht als volgt:
   Perceel een op drieduizend zevenhonderd gulden door den Heer Jacobus de Jong, koopman wonende te Delft.

   Volgen de 4 andere percelen.

   Daarna is aan de gegadigden medegfedeeld, dat de openbare afslag der gemelde goederen zal plaats hebben op den tienden November aanstaande, terwijl intusschen gelegenheid is tot bodsverhooging.
   Vervolgens is aan de hoogste bieders voor trekgeld uitbetaald één procent van het door ieder gedaan hoogste bod.
   De laagste bieders erkenden kennis te dragen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen der veiling en verkooping.

   ---------------------------

   Volgt (met nr. 381) het verslag van de

   Openbare Afslag en Toewijzing
   Hedn den tienden November negentienhonderd twee, des namiddags zes ure in het Venduhuis der Notarissen aan de Voorstraat te Delft, verschenen voor mij Willem Emilius van Berckel, Notaris residerende te Delft in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
   de Heer Jean Paul Francois Marie Corbey, candidaat-nataris wonende te Delft, handelende ten deze als lasthebber van:
   1. Mejuffrouw Amelia Gruiters weduwe van den Heer Nicolaas van der Arend, particuliere wonende te Hof van Delft, krachtens onderhandse acte van volmacht aldaar gedagteekend in October dezes jaars;

   Voorts nog 2 personen.

   De comparant verklaarde overeenkomstig het voornemen in de voorenstaande acte van openbare veiling den derden dezer maand ddor mij Notaris verleden uitgedrukt, thans over te gaan tot den openbaren afslag van de perceelen, die volgens de gemelde acte van veiling in het openbaar zijn in bod gebracht, en voor welker beschrijving naar gemelde acte van veiling wordt verwezen.
   Alvorens tot de veiling werd overgegaan compareerde naar mij Notaris:
   de Heer Wessel Wijnand Adrianus Wissink amanuensis bij het gymnasium, wonende te Delft, die verklaarde het hoogste bod gedaan op het perceel een te verhoogen met honderd vijftig gulden, en dat perceel dus in bod te brengen op drieduizend achthonderd vijftig gulden. Nadat dezen comparant vijftien gulden voor hooggeld was betaald, heeft hij hier na voorlezing getekend.
   W. W. A. Wissink

   Daarna is door mij Notaris aan de gegadigden in het openbaar afgevraagd of nog iemand voorlezing der voorwaarden of inlichtingen omtrent de te verkoopen perceelen verlangde, welk verlangen niet werd te kennen gegeven.
   De perceelen zijn vervolgens ieder afzonderlijk en de laatste drie ook gecombineerd in het openbaar afgeslagen vanaf bepaalde sommen met inbegrip van het gedaan hoogste bod, of de gedane hoogste biedingen, waarvan de uitslag was als volgt:
   Perceel een afgeslagen tot drieduizend negenhonderd vijf en twintig gulden werd gemijnd door den Heer Wessel Wijnand Adrianus Wissink voornoemd.

   Verder het resultaat voor de andere percelen.

   Alsnu compareerden voor mij Notaris:
   1. de Heer Wessel Wijnand Adrianus Wissink voornoemd, die verklaarde het perceel een voor zich in koop aan te nemen, en kennis te dragen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen der verkooping.

   Verder over de andere percelen.

   ---------------------------

   Volmacht
   De ondergetekende Amalia Gruiters, weduwe van den Heer Nicolaas van der Arend, particuliere wonende te Hof van Delft,
   verkleert volmacht te geven aan den Heer Jean Paul Francois Marie Corbey, candidaat-not's en W. E. van Berckel, Notaris, beiden te Delft, samen of ieder afzonderlijk.
   Om namens haar over te gaan tot den openbaren verkoop van: een huis en erf aan den Van Leeuwenhoeksingel te Delft, gemerkt Nr. 38, kadaster Sectie A nummer 4034, groot 1.01 are;
   - ten dien einde dat perceel te veilen en in afslag te stellen, de voorwaarden, bedingingen en bepalingen vast te stellen, trek en hooggelden uit te loven en af te geven, vrijwaring te beloven, borgtocht of andere zekerheid voor den betalingen te vorderen, het perceel toe te wijzen of naar goedvinden op te houden, den koopprijs en de opgelden met vergoedingen te ontvangen en daarvoor kwijting te geven, de goederen te leveren en alles maar te verrichten wat tot het voorschrevene kan nuttig of noodig zijn.
   Hof van Delft, den October 1902
   A. Gruiters

   Voor echt erkend
   Josef P. van Beest
   P. Corbey
   J. Zimmerman
   W. E. avn Berckel, Notaris
  Persoon-ID I359759  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 9 okt 2019 

  Vader Cornelis Gruiters,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Moeder Christina Voskamp,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Gezins-ID F1569263637  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Nicolaas van der Arend,   geb. 20 feb 1842, Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 28 apr 1900, Hof van Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 58 jaar) 
  Getrouwd 28 apr 1869  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Bruidegom
   Nicolaas van der Arend
   Geboorteplaats
   Delft
   Leeftijd
   27

   Bruid
   Amelia Gruiters
   Geboorteplaats
   Gorinchem
   Leeftijd
   23

   Vader van de bruidegom
   Petrus of Pieter van der Arend
   Moeder van de bruidegom
   Magdalena Cornelia ook geschreven Magdalena Krul

   Vader van de bruid
   Cornelis Gruiters
   Moeder van de bruid
   Christina Voskamp

   Gebeurtenis
   Huwelijk
   Datum
   28-04-1869
   Gebeurtenisplaats
   Rotterdam
   Documenttype
   BS Huwelijk
   Erfgoedinstelling
   Stadsarchief Rotterdam
   Plaats instelling
   Rotterdam
   Collectiegebied
   Zuid-Holland
   Archief
   999-06
   Registratienummer
   1869B
   Aktenummer
   1869.262
   Pagina
   b38
   Registratiedatum
   28-04-1869
   Akteplaats
   Rotterdam
   Collectie
   Nadere toegang op het huwelijks- en echtscheidingsregister van de gemeente Rotterdam
  Kinderen 
   1. Petrus Bernardus van der Arend,   geb. 15 okt 1876, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 9 nov 1886, Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 10 jaar)
  Gezins-ID F1560162821  Gezinsblad  |  Familiekaart